Päättyneet hankkeet

Läntisen Pien-Saimaan kunnostushankkeet

Pien-Saimaan kunnostusta on toteutettu laajalla yhteistyöllä ja lukuisten hankkeiden avulla. Hanketoimintaa ja kunnostusta on koordinoinut Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Omia hankkeitaan ovat toteuttaneet myös Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry ja Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue ja osakaskunnat sekä Etelä-Karjalan liitto.

Ilman yhteistyötahoja ja niiden hallinnoimia hankkeita olisi paljon jäänyt toteuttamatta. Tärkeimmät rahoittajat ovat EU:n Maaseuturahasto ja aluekehitysrahasto (EAKR) sekä kunnat, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Ympäristöministeriö ja paikalliset säätiöt.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen hallinnoimat hankkeet

PISA esiselvityshanke 2009-2010

Hanke käynnistettiin vuoden 2008-2009 sinilevätalven jälkeen huhtikuussa 2009. Vuoden mittaisessa hankkeessa luotiin perusta tuleville kunnostushankkeille ja toimenpiteille. Hankkeen tärkeimmät tulokset olivat Läntisen Pien-Saimaan kuormitusselvitys ja kunnostussuunnitelma. Hankkeessa toteutettiin työpajoja sekä lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä.  

Läntisen Pien-Saimaan kuormitusselvitys 2009
Läntisen Pien-Saimaan ojavesitutkimus 2009
Läntisen Pien-Saimaan sedimentaatiotutkimus 2009
Läntisen Pien-Saimaan sinileväilmiö 2008-2009
Läntisen Pien-Saimaan sinileväseuranta 2009
Läntisen Pien-Saimaan Riutanselän paleolimnologinen tutkimus 2009
Läntisen Pien-Saimaan Sunisenselän hulevesitutkimus

Pien-Saimaa -ilta Lappeenrannan valtuustosalissa 2009.

Pien-Saimaa on tärkeä monessa mielessä. Oman järven veden laatu kiinnostaa. Kun Pien-Saimaasta puhuttiin, tupa oli taatusti täynnä ja media paikalla.

Hankkeen rahoitus: EU maaseuturahasto ja omarahoitus.

Lisätietoa hankkeesta löytyy hankkeen loppuraportista.

PISA 2013 2010-2013

Kolmivuotisen PISA 2013 hankkeen keskeinen tavoite oli käynnistää Pien-Saimaan veden laadun parantaminen ulkoista kuormitusta vähentämällä sekä uusilla työ- ja toimintatavoilla. Hankkeen keskeiset teemat olivat maatalous, metsätalous ja haja-asutus. Viestintä ja vuorovaikutus sidosryhmien ja asukkaiden sekä maanomistajien kesken oli keskeinen toimintatapa. Hankkeen aikana järjestettiin asukastilaisuuksia, tupailtoja, seminaareja ja ympäristökasvatusta. Piensaimaa.fi sivusto perustettiin hankkeen aikana. Valuma-alueen viljelijöille ja maanomistajille tarjottiin vesiensuojelukoulutusta ja neuvontaa. Hankkeen toimesta tehtiin vesiensuojelun yleissuunnitelmia ja 20 kiinteistökohtaista jätevesisuunnitelmaa, kooste kosteikkokohteista ja kiinteistökohtaisia kosteikkosuunnitelmia sekä toteutettiin kokeilu kemikaalien käytöstä ravinteiden pidätyksen tehostamisessa. Vesistön ja kosteikkojen seurannan tueksi hankittiin jatkuvatoiminen automaattinen mittauslautta seuraamaan veden laatua. Lautta sijoitettiin Riutanselälle.  

PISA 2013 hankkeen suunnitelmat ja selvitykset:

Läntisen Pien-Saimaan haja-asutusalueen jätevesihuollon yleissuunnitelma 2013
Läntisen Pien-Saimaan metsätalouden vesiensuojelusuunnitelma 2013
Karvajalanjoen vesiensuojelusuunnitelma 2013
Vesiensuojeluratkaisujen yleissuunnitelma Taipalsaaren Kirkkosaaressa 2013
Lavikanlahden ja Halilanojan vesiensuojelusuunnitelma 2013
Maaveden Piispalanselän paleolimnologinen sedimenttitutkimus 2013
Pien-Saimaan Sunisenselän paleolimnologinen sedimenttitutkimus 2012
Läntisen Pien-Saimaan ojavesiseuranta 2012
Ravinteiden saostuskokeilu kemikaalien avulla Pien-Saimaan Suolahdensuonojalla 2013

Kosteikkoilta Karvajalanjoen laavulla 2014.

Retket, asukasillat ja tilaisuudet kokosivat yhteen asukkaita ja viranomaisia. Yhteistyö ja vuorovaikutus on suuri voima yhteiselle työlle.

Hankkeen rahoitus: EU Maaseuturahasto  ja omarahoitus.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tunnus: Euroopan Unionin lippu ja teksti Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätietoa hankkeesta löytyy hankkeen PISA 2013 loppuraportista.

PISA+ 2014-2015

PISA+ hanke oli Lappeenrannan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittama hanke. Hankkeen tavoitteena oli ”pitää tulta yllä” eli jatkaa ja tukea ripeästi käynnistynyttä Pien-Saimaan kunnostusta.

Veera Vesipisara käsinuket veden eri olomuodoista
Veera Vesipisara kertoo tarinan muodossa veden olomuodoista, vedenkierrosta sekä vesiensuojelusta.

Hankkeen aikana toteutettiin Veera Vesipisaran Ympäristökasvatuspaketti, kosteikkosuunnitelmia ja -hoitosuunnitelmia, viestintää, tapahtumia ja yleisötilaisuuksia, suunnitelmien toteutuksen ja kosteikkojen toiminnan seurantaa.

Hankkeen rahoitus: Lappeenrannan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

PISARA -hanke 2015-2018

PISARA hanke laajensi vesiensuojelua ja kunnostusta Pien-Saimaan lisäksi Lappeenrannan Haapajärvelle sekä Lemin Kivijärvelle ja Savitaipaleella Kuolimolle.  Hankkeen aikana toteutettiin viestintää ja neuvontaa, suunnittelua ja seurantaa, ympäristökasvatusta ja yhteistyötä. Lisätietoa hankkeesta löytyy hankkeen loppuraportista.

Hankkeen rahoitus: EU maaseuturahasto ja omarahoitus

PISKU 2019-2020

Pien-Saimaa kuntoon eli PISKU -hanke oli Pien-Saimaan kunnostuksen jatkohanke. Hankkeen toimenpiteet olivat viestintä, seuranta, ympäristökasvatus, uusien kunnostusmenetelmien kehitystyö, mikromuovitutkimus, kosteikkojen hoito, neuvonta ja koulutus sekä yhteistyöverkoston ylläpito.

Pien-Saimaa-matti-muovinen
Matti Muovinen WANTED! -haastekampanja roskien keräämiseen toukokussa 2019 sai suuren suosion Pien-Saimaan rannoilta kerättiin 12 kuutiota jätettä.

Hankkeen rahoitus Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma Vaikuta vesiin ja omarahoitus.

PISKU hankkeen loppuraportti

PISARA+ hanke 2020-2022

Hankkeen tavoitteena on parantaa Pien-Saimaan veden laatua ja jatkaa laaja-alaista kunnostusta. Hankkeessa ylläpidetään ja vahvistetaan alueella syntynyttä vahvaa tahtotilaa ja yhteistyöverkostoa sekä osaamista ja sitoutumista vesiensuojeluun. 

Hankkeen painopistealueita ovat kosteikkojen hoito ja seuranta sekä maa- ja metsätalouden vesiensuojelu, erityisesti turvemailla. Uusia toimenpiteitä ovat mm. eroosiontorjunta ja hiiliviljely sekä uudet menetelmät ja niiden kehitys ja pilotointi alueella. Hankkeen keskeiset keinot ovat viestintä, neuvonta, ympäristökasvatus, kehitys- ja yhteistyö sekä seuranta.

Hankkeen rahoitus: EU maaseuturahasto

PIEN3D Kivisalmen pumppaamon rakentaminen 2009-2011

Hanke oli suunnitteluhanke, jonka avulla toteutettiin pumppaamojen yleissuunnittelu, Läntisen Pien-Saimaan vedenlaatu- ja virtausmalli sekä lisäveden johtamisen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Hankkeen aikana toteutetut raportit ja tulokset löytyvät valikosta MATERIAALIT-Raportteja ja suunnitelmia alasivulta.

Samassa veneessä ja yhteiseen suuntaan viranomaisia ja asukkaita, tutkijoita ja yrittäjiä, päättäjiä ja paikallisia kellokkaita.

Hankkeen rahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja omarahoitus

TOTSU5D Kivisalmen pumppaamon toteutussuunnittelu 2010-2012

Hankkeessa laadittiin Kivisalmen pumppaamon rakentamiseen tarvittavat toteuttamissuunnitelmat. Hankkeessa täydennettiin Kivisalmen pumppaamon vesilupahakemuksen asiakirjoja, tehtiin selvitys Kopinsalmen / Leväsen pumppaamon yleissuunnitelma sekä laadittiin suunnitelma Voisalmen ruoppaamisesta. Hankkeen aikana toteutetut raportit ja tulokset löytyvät valikosta MATERIAALIT-Raportteja ja suunnitelmia alasivulta.

Hankkeen rahoitus: EU maaseuturahasto ja omarahoitus

KIVISALMI Kivisalmen virtausohjauksen toteuttaminen 2013-2015

Hankkeessa toteutettiin Kivisalmen pumppaamon rakentaminen ja pumpun hankinta sekä pumppaamon käynnistäminen. Kivisalmen pumppaamon rakentaminen käynnistyi 2013 ja se otettiin käyttöön juhlallisin avajaisin keväällä 2015.

Hankkeen rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja omarahoitus/Lappeenrannan kaupunki sekä Taipalsaaren, Lemin ja Savitaipaleen kunnat

Läntisen Pien-Saimaan kalastusalueen hallinnoimat ja toteuttamat hankkeet

Sunisenselän hoitokalastushanke ja Kalavesi tuottavaksi Pien-Saimaalla -hanke olivat kalastorakenteen kunnostushankkeita, joiden tavoitteena on ollut muikkukantojen vahvistaminen Pien-Saimaalla. Hoitokalastusta toteutettiin talvinuotalla, nuotalla, troolilla, rysällä ja katiskoilla. Hankkeiden loppuvuosien aikana hankealueen muikkukannat vahvistuivat voimakkaasti. Hankkeiden toteutusaika 2001-2006.

Lisätietoja hankkeesta Kalavesi tuottavaksi Pien-Saimaalla hankkeesta löytyy hankkeen loppuraportista 

KALAPISA 2017  2012-2014

KALAPISA 2017 oli kolmivuotinen Läntisen Pien-Saimaan kalastusalueen hallinnoima kalastonhoitohanke. Hankkeen tavoitteena oli kalakannan rakenteen muuttaminen ja kalakoon karkeuttaminen sekä saaliin hyötykäytön tehostaminen, sisäisen kuormituksen vähentäminen, veden laadun parantaminen sekä levien määrän vähentäminen. 

Lisätietoja hankkeesta löytyy hankkeen loppuraportista

Hankkeen rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Läntisen Pien-Saimaan kalastusalue ja osakaskunnat sekä talkootyö

KALAPISA2017 JATKO 2015-2020

Kalaston hoitoa ja ruovikoiden niittoa jatkettiin Säästöpankkisäätiön rahoituksen ja osakaskuntien talkootyön avulla.

Nuottakalastusta syksyisellä Pien-Saimaalla
Osakaskuntien talkootyön osuus oli hankkeissa merkittävää.
Kuvassa syysnuottausta Maaveden Mankaselällä 2015.

Hankkeen rahoitus: Säästöpankkisäätiö ja osakaskunnat

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön tunnus Mukana tukemassa

Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry:n hallinnoimat hankkeet

Kosteikkoasiamieshanke 2012-2014

Kosteikkoasiamieshanke oli Pien-Saimaan suojeluyhdistyksen hallinnoima EU:n Maaseuturahaston Leader-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli tiedottaa, neuvoa ja motivoida maanomistajia sekä muita toimijoita toteuttamaan kosteikkoja, suunnitella niitä ja auttaa rahoituksen järjestämisessä.   

Kosteikkojen rakentamista ja kunnostusta on rahoitettu maatalouden ei-tuotannollisilla tuilla (ETI-tuki), maanomistajien varoin, talkootyöllä, osakaskuntien ja yhdistysten voimin, Taipalsaaren kunnan avustuksilla sekä Säästöpankkisäätiön tuella.

Lisätietoa kosteikkoasiamieshankkeesta

Hankkeen rahoitus: EU:n Maaseuturahasto/Leader

PUSA 2017-2020

Puhdas Saimaa eli PUSA -hanke oli jatkoa kosteikkojen rakentamiseen. Kosteikkorakentamista toteutettiin pääosin Säästöpankkisäätiön rahoituksella.

PUSA hankkeen jälkeen vuosina 2017-2020 kosteikkojen ja muiden vesiensuojelurakenteiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa on toteutettu Säästöpankkisäätiön tuella.

Hankkeen rahoitus: EU maaseuturahasto/Leader

Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiön tunnus Mukana tukemassa

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n hallinnoimat ja toteuttamat hankkeet

Jässi-jätevesineuvontahanke 2011-2019

Jässi -hanke toteutettiin vuosina 2011-2019. Hanke tarjosi maksutonta, puolueetonta ja ajantasaista tietoa jätevesienkäsittelystä haja-asutusalueilla mökkiläisille sekä vakituisille asukkaille. Hanke teki kiinteistökohtaista neuvontaa sekä yleisneuvontaa erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa sekä tiivistä yhteistyötä mm. Pien-Saimaan kunnostushankkeiden sekä Etelä-Karjalan Marttojen jätevesineuvontahankkeen kanssa.  Hanketta hallinnoi ja toteutti Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Hankkeen yhteistyökumppaneita olivat Suomen Omakotiliitto ry, Suomen Kylätoiminta ry, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi.    

Lisätietoja Jässi- hankkeesta

Hankkeen rahoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämä Ympäristöministeriön valtionapu

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.