Viljapelto taustalla, edessä pulleita vehnäntähkiä

Maatalous

Ravinteet satoon, ei veteen

Maatalous on meille tärkeä. Kotimainen ravinnontuotanto ja lähiruoka on kaikkien etu. Maatalouden vesistökuormituksen hallinnassa on vuosien varrella jo tehty paljon ja opittu uutta.  Ympäristötukijärjestelmät ja erityisympäristötuet jo edellyttävät tai kannustavat hyödyntämään monenlaisia toimenpiteitä. Erilaisilla työtavoilla ja toimenpiteillä voidaan tilojen tuottavuutta jopa lisätä ja samalla vähentää vesistökuormitusta.

Peltojen osuus Pien-Saimaan valuma-alueella on 12 %. Maatalous on vahvimmillaan vesistön pohjoisosissa. Maatalousvaltaisilla alueilla vesiensuojelun kannalta merkittäviä toimia ovat peltoviljelyn tuotantomenetelmien kehittäminen ja karjanlannan käsittely. Tärkeimmät tavoitteet ovat eroosiontorjunta ja ravinnekuormituksen hallinta. Keinoja ovat mm. pellon kasvukunnosta ja maan rakenteesta huolehtiminen, lannoitteiden käytön täsmentäminen ja/tai vähentäminen, suorakylvö tai muu muokkauksen keventäminen sekä syyskynnöistä luopuminen,ympärivuotinen kasvipeitteisyys ja kerääjäkasvien käyttö. Uusimpia innovaatioita on hiiliviljely, joka hyödyttää viljelijää, vesistöä ja ilmastoa.

Pellon ulkopuolella ovat suojavyöhykkeet laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, kalkkisuodinojat, säätösalaojitus tai kosteikot ovat tehokkaita keinoja ravinnevalumien pidättämisessä. Kunnostushankkeilla on toteutettu koulutusta ja neuvontaa valuma-alueen tiloilla, tehty tila- ja aluekohtaisia ympäristö- ja vesiensuojelusuunnitelmia, rakennettu kosteikoita ja laskeutusaltaita sekä kannustettu vesiensuojeluun ja yhteistyöhön.

Nautakarjaa maaseudulla
Nautakarjaa ruokailulla Uskinlahden kosteikon viereisellä pellolla

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.