Ulkoinen kuormitus

Hulevesiputken pää

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on ensisijainen ja keskeinen keino vesistön kunnostamisessa. Kaikki toiminta valuma-alueella vaikuttaa, siten jokainen voi tehdä jotakin. Vesistöä rehevöittäviä tekijöitä ovat ravinteet, orgaaninen aines ja kiintoaines.

Kuormitusta on kahdenlaista. Pistekuormitus on yhdestä lähteestä tai putkesta, esimerkiksi teollisuuslaitokselta tai jätevedenpuhdistamolta tulevaa kuormitusta. Pistekuormituksen hallinnassa ja vähentämisessä on saatukin aikaan näkyviä tuloksia esimerkiksi eteläisellä Saimaalla ja Itäisellä Pien-Saimaalla. Hajakuormitus on kaikkea hajanaisista ja pienistäkin valumista kertyvää kuormitusta. Hajakuormituksen hallinta on vaikeampaa ja tulokset näkyvät vesistössä pitkällä viiveellä. Läntisen Pien-Saimaan kuormitus on puhtaasti hajakuormitusta.

Valumiin vaikuttavat maaperän laatu ja kaltevuus, maaperän käsittely ja kasvillisuus sekä sääolot, erityisesti sadanta. Kaikella vesienkäsittelyllä, oli kyse kuivatus tai jätevesistä, on vaikutusta. Erityisesti rantarakentaminen, tontin raivaaminen ja nurmikon ja puutarhan hoito vaikuttavat valumiin. Maaperäkäsittely, suodatus tai imeytys ja suojavyöhyke rannassa ovat tehokkaita keinoja kaikentyyppisille vesille. Eroosion torjunta ja valumien pidättäminen ja hallitseminen ovat keskeisiä toimenpiteitä.

Kuormituksen vähentämiseen on parasta ja tehokkainta tarttua sen syntypaikalla. Kun tavara on jo ojassa, on vähemmän mahdollisuuksia käytettävissä. Syyttely tai vertailu ei edistä vesiensuojelua. Kun jokainen kantaa oman vastuuna, on yhdessä mahdollista saavuttaa pysyviä tuloksia. Ole aktiivinen, hanki tietoa. Pienikin teko on paljon. Tulokset näkyvät viiveellä, mutta vesi on uusiutuva luonnonvara.

Vesiensuojelu kannattaa aina!

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.