Vesien hoito ja vedenlaatuluokittelu

Vesienhoidossa jokien, järvien ja rannikkovesien ekologista tilaa arvioidaan ihmisen toiminnan aiheuttaman muutoksen perusteella. Arviointi perustuu biologisiin tekijöihin sekä fysikaalis-kemialliset ominaisuuksiin. Luokittelu tehdään kuuden vuoden välein. Viimeisin luokittelu on tehty 2019.

Vesistöt tyypitellään luontaisten ominaisuuksiensa perusteella. Erilaisille vesistöille on määritelty niiden luontainen biologinen lajisto (kasviplankton, pohjan piilevät, vesikasvit, pohjaeläimet ja kalat). Vesistöstä kerättyjä havaintoaineistoja verrataan tähän luontaiseen lajistoon biologisten indeksien avulla.

Vedenlaatu luokitellaan viiteen eri ryhmään, joka kuvaa järven tilaa. Kartalla luokat kuvataan eri väreillä. Luokat ja värit ovat erinomainen/sininen, hyvä/vihreä, tyydyttävä/keltainen, välttävä/oranssi sekä huono/punainen. Koko maan luokittelu löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta sivustolta. Karttaa kohdentamalla ja suurentamalla löydät haluamasi vesialueen.

Vesipolitiikan puitedirektiivi 2000/60/EY on Euroopan unionin sisä- ja rannikkovedet kattavan vesienhoidon suunnittelun ja järjestämisen toteuttamiseksi annettu säädös. Direktiivin tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila sekä estää vesien tilan huononeminen.

Vesien hoito ja vesienhoitosuunnitelmat

Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla. Mielipiteitä pyydetään esimerkiksi siitä, ovatko vesien tilan parantamiseksi suunnitellut toimet oikeita ja riittäviä.

Kansalaisilta toivotaan palautetta vesienhoitosuunnitelmiin

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Manner-Suomen kattavat ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022–2027 ovat valmistuneet ja niistä voi antaa palautetta 2.11.2020–14.5.2021.

Voit toimittaa palautteesi myös ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse tai postitse, jos et halua käyttää lausuntopalvelu.fi-palvelua, jonka suorat linkit on esitetty aiemmin tällä sivulla. Käytä sen ELY-keskuksen kirjaamon osoitetta, joka löytyy sen alueen kuulemisasiakirjasta, jota palautteesi koskee. Lisätietoa Ympäristöhallinnon Vaikuta vesiin sivuilta.

Pintavesien vedenlaatuluokittelu

Alla olevassa taulukossa on esitetty vedenlaatuluokittelussa käytetyt muuttujat yleisellä tasolla ja mitä ne kuvaavat, sekä miten kartalla olevat värit kuvaavat vedenlaatua. Sivun alalaidassa olevassa kuvassa on esitetty Pien-Saimaan vedenlaatu sen eri osissa. Lisätietoa pintavesien luokittelun arviointiperusteista löytyy ympäristöhallinnon sivulta, jossa kattavasti lisätietoa aiheesta.

MuuttujaKuvaa
Veden happipitoisuusRehevyyttä ja orgaanisen aineen kuormitutusta
VäriHumuksen määrää
NäkösyvyysRehevyys, kiintoaineen määrää
RavinnepitoisuusRehevyystasoa, klorofylli a:n määrää, levähaittoja
IndikaattoribakteeritUlosteperäinen saastuminen
Haitalliset aineetRiski vesistön käytölle ja vesiluonnolle
Väri kartallaLuokitus
SininenErinomainen
VihreäHyvä
KeltainenTyydyttävä
OranssiVälttävä
PunainenHuono
Kuvakaappaus Läntisen Pien-Saimaan luokittelusta on otettu ympäristöhallinnon ”Vaikuta vesiin” -sivustolta.

Ota yhteyttä

Kerro meille, jos sinulla on havaintoja tai kysymyksiä Pien-Saimaasta, veden laadusta tai ilmiöistä. Myös sivustoa koskeva palaute on tervetullutta. Ota rohkeasti yhteyttä vieressä olevan lomakkeen avulla. Kun täytät yhteystiedot, voimme palata asiaan.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.